RSS

Архив на категория: Clocks / Будилници и големи

Будилник Слава-Восток с ракета / Slava-Wostok alarm clock with a rocket

Два колекционерски будилника от „космическата“ серия. Напълно идентични, единият с логото Slava , а другият Восток. Този будилник Восток не трябва да се бърка с марката Восток на Чистополския завод. Общото между тях е само, че са наречени на космическия кораб Восток-1, с който на 12 април 1961г. Юрий Гагарин извършва първия пилотиран полет в космоса.
Всъщност двата сферични часовника носят най-популярния 11-камъков механизъм на Слава, който представих отделно.

Будилник Слава, мод. Восток, форма на кълбо – полусферично стъкло и полусферичен декоративен заден капак с очертанията н земния глобус. Излитаща ракета над часовника. (Ракетките са самоделни)
2 московски часови завод (2МЧЗ)
11 камъка
1961
СССР

Two collectionners alarm-clocks from the Space topic. Abslutely identic, the one bearing the logo Slava, and the other – Wostok (Восток). This Wostok alarm-clock should not be associated with the famous Wostok-brand of the Chistopol watch factory. The only common between them is that both are named after the spaseship Wostok-1, that effectuated the first manned space mission on April 12 1961 with Yurii Gagarine on board.
Apparetnly the two globular alarm-clocks shown here bear the most standard and popular 11-jewel Slava caliber, that was presented separately here.

Alarm-clock Slava, model. Wostok, spheric shape, semi-spheric glass and semi-spheric back lid with the Earth engraved. A flying rocket above. (The rockets are self made)
N2 Moscow Watch Factory
11 jewels
1961
USSR

 

 

 

Slava 11 jewels alarm clock / Будилник Слава

Slava
2 Moscow watch factory
Alarm clock
11 jewels

This simple round clock is maybe the most popular alarm clock in the Eastern block. It’s mechanism is known to be the perfect exercise for beguinner watchmakers.  The small clock has some bad image as well – it was widely used as a bomb timer in various terrorist attacks in the 70-es and 80-es. The same mechanism is used in many other Slava alarm clock models with different shapes. The model exist with  vast variety of dials – patterns and colors. Look at 20 of them…

Слава
2МЧЗ
Будилник – 11 камъка

Този обикновен кръгъл часовник е може би най-популярният будилник в социалистическия лагер. Механизмът му се използва като първа стъпка в изучаване на часовникарския занаят. Малката Слава има и лоша слава – той е широко използван в бомби с часовников механизъм при терористични актове през 70-те и 80-те години. Същият механизъм е използван в много модели будилници Слава с различна форма. Съществува голямо разнообразие от циферблати като шарка и цвят. Ето 20 от тях.

 
1 коментар

Публикувано от на 24.01.2012 в 2МЧЗ, Clocks / Будилници и големи

 

J.Kaiser (1922)

This piece of tin had always been around. It belonged to my grand-grandmother (1892-1980) and  till yesterday layed in the basement, covered with dirt and dust, packed in an old newspaper, in order not to lose the arms, as the glass is absent since a B17’s dropped his extra luggage, returning from Ploesti back in 1943.

Yesterday the old family member was saved from the basement and his tin case was cleaned. By a miracle, the mechanism is shiny, not a sign of rust. It’s not working, anyway.

I spotted the little logo J.K. It’s the only inscription on the clock. Newer seen a logo like this. This type of alarm clocks were extremely popular in Bulgaria, but no one I ever met, beared such a J.K. Surprisingly Uncle Google was not very cooperative, so I spent a sleepless night trying to find the old buddy’s brand.

Around 3 in the morning I fially reached a fantastic site with old clockmakers logos. Here it is: http://www.mikrolisk.de/show.php It was quoted somewhere in WUS.

I discovered, that my clock was decorated with the oldest logo of J.Kaiser GmbH Uhrenfabrik,  Villingen, Deutschland. This logo was used since the company’s start in 1922, till a new, modified logo was approved in 1927. So the mystery was solved.

My logo – remastered / Моето лого (обработено)

The registered logotype of J.Kaiser from 1922 / Регистрираното лого на J.Kaiser от 1922

Това парче тенекия винаги е било около мен – принадлежало е на прабаба ми (1892-1980) и до вчера лежеше в мазето,  покрито с мръсотия и прах,  увито в стар вестник, за да не паднат стрелките, тъй като стъклото липсва, откакто един B17, е разтоварил излишния си багаж на връщане от Плоещ през 1943 година.

Вчера старият семеен приятел бе спасен от мазето и ламаринената му коруба почистена. Изненадах се, че  механизмът лъщи, без намек за ръжда. Не работи, но изглежда нещо дребно и поправимо.

Единственият надпис на часовника е едно малко лого JK вписано в ромб. Този тип будилници са изключително популярни в България, но никога не съм срещал такава марка.   Чичо Google се прояви като изключителен темерут, така че прекарах безсънна нощ, в издирване на марката.

Около 3 часа сутринта най-после джвакнах в чудесен сайт със стари часовникарски марки. Ето го: http://www.mikrolisk.de/show.php  Открих го някъде във WUS.

Там открих, че на моята машина е най-старото лого на J. Kaiser GmbH Uhrenfabrik Villingen, Deutschland. Това лого е бил използвано от старта на компанията през 1922 г., до приемането на ново,  модифицирано лого 1927 година. Така че загадката се разреши.

 

Космическият будилник Электроника 2-11 / The Space Alarm Clock Elektronika 2-11

DIGITAL CAMERA

Elektronika 2-11 was used on the MIR Orbital station by the kosmonauts Volkov, Krikalev, Manarov, Titov, Polyakov and the French J.L. Chretien with Soyuz TM-7 (1998) Picture of the original space clock fron the museum of „Mikron“ Factory

This is the alarm clock of my childhood. 12 years at school every moorning the hateful beep of this watch woke me up. It’s a realy transcendent, perfect thing, like the AK 47. Simple, efficient and idiot-proof. It had the rare ability to continue working perfectly, after being dropped down on the concrete floor again and again and losing entire parts of its mechanism. Mine was a black one. This one is brown and the display is damaged. Anyhow I was singing and dancing when I found it. Later on I was lucky to find an export one in black in pritty good condition.

Электроника 2-11 е използван на Орбитална станция МИР от космонавтите Волков, Крикальов, Манаров, Титов, Поляков и французинът Жан-Лу Кретиен с Союз ТМ-7 (1988). Снимка на космическия часовник – експонат в музея на завод „Микрон“

Будилникът на детството ми. През цялото ми 12-годишно училище всяка сутрин ужасният му електронен звук ме е будил. Наистина съвършена, перфектна машина. Като АК 47 – проста, ефективна и идиото-устойчива. Има поразителното свойство да работи съвършено точно след многократно изпускане на циментов под, при което е губил цели части от механизма си. моят беше черен. Когато намерих този кафвя герой с повреден екран, бях безкрайно щастлив. В последствие имах късмета да намеря и черен, с отлично състояние. Любим образец от колекцията.

The model reviewed at S.Frolov’s / Моделът, представен при С. Фролов >>

Manual / Ръководство – източник Stránky sběratele historické elektroniky

 

Электроника 12-41A с екран от вакуумно-флуоресцентни лампи / Elektronika 12-41A (VFD)

Alarm Clock „alfa Elektronika 12 – 41 A“ with VF display

Будилник Электроника 12 – 41 A с вакуумно-флуоресцентен екран

Review of the model in Sergey Frolov’s site / Моделът, представен при Сергей Фролов >>

 

Электроника 4.13 с екран от вакуумно-флуоресцентни лампи / Elektronika 413 VFD

An interesting digital alarm Clock, from the series Elektronika 4. The display is with vacuum florescent tubes.

Електронен будилник с дисплей на вакуумно-флуоресцентни лампи. Модел Е 4.13, от серията Електроника 4.

Представен в сайта на Сергей Фролов / Reviewed in Sergey Frolov’s site >>>>>>>>>>

 

Будилник Gustav Becker за часовникарска кооперация „Подем“

Gustav Becker alarm clock, branded as „special order of „Podem“ watchmakers cooperative„. Typical mass-market alarm – clock in Bulgaria rom the first half of XX c. Most of the tin clocks Junhhans, GB ot Kienzle were branded by the local dealer, mainly watchmaker, that provided the guarantee.

Повече за тези часовници / More about this type of clocks