RSS

Български будилници и настолни часовници / Bulgarian alarm and table clocks

27 Дек

Наскоро придобих интересен тенекиен будилник Gustav Becker с надпис „Специялна поръчка на часовникарска кооперация „Подемъ”, стана ми интересно и реших да поразровя в тази поредна загадка.

През Възраждането българите имат традиции в изграждането на часовникови кули. (Подробна информация по темата „Часовникови кули в България“ можете да видите ТУК >> )Из цялата страна има забележителни образци, които и днес работят. След Освобождението, в живота на елита и чиновничеството навлизат швейцарските джобни часовници. В къщите на богатите фабриканти тиктакат барокови настолни часовници, а формиращите новия си облик градове окрасяват фасадите на кметства, гари и училища с масивни градски, гарови и училищни часовници. Завърналият се от Женева часовникар Георги Хаджиниколов основава през 1920г. часовникарска кооперация „Зора”, а десетилетие по-късно – фабрика „Гномон” за стенни и фасадни часовници.

В периода около Първата световна война голяма популярност добиват красивите настолни часовници-латерни на Junghans, от модела Joker. Според една непотвърдена информация, дори е имало фабрика, която е сглабяла „жокери” в Самоков. В подкрепа на тази версия е наличието на часовници, чиито латерни свирят мелодията на българския химн „Шуми Марица”.

Някои банкови и застрахователни дружества брандират със своето лого настолни часовници – касичка.

Часовник-касичка на Застрахователна кооперация „Задруга“

Часовник-касичка на Застрахователно дружество „България“

Машините за измерване на времето стават истински достъпни за всеки дом с масовото навлизане на тенекиетните будилници. Най-популярни в България са марките Junghans, Kienzle, Gustav Becker, Mauthe.

Много често ламаринените будилници са брандирани с логото на часовникаря или търговеца, който ги продава и сервизира за съответния град. Възможно е часовниците да са купувани от производителя на части и да са сглобявани на местна почва, или пък надписите да са се добавяли върху готовни часовници. Най-често на циферблата под стрелките, или пък на специална вложка върху задния капак има надпис „Гарантиран от …часовникар, град…” . По този начин часовникарят си е правел реклама, а в същото време е документирал ангажимента си за поддръжка на машината. Най-често гарантът – продавач е часовникарска кооперация или ателие на часовникар. В градове, в които няма часовникар , часовника е обслужван от златаря или от местен търговец, който вероятно е имал грижата да изпраща машините до часовникар.

Junghans – Гарантирано от Русин Тодоров, часовникар, гр. Лом

Junghans – Гарантирано от Георги Х. Иванов – часовникар, София

Junghans – Лазар Ив. Куюмджиев & Син, златар-часовникар, Г. Оряховица

Павел Вълчев – златарство – часовникарство

Юнгхансъ – надпис на български на капака

GB (Gustav Becker) – Гарантиран от Трифон Савчев – книжар, Белоградчик

GB (Gustav Becker) – Специална поръчка на Часовникарска кооперация „Подем“

GB – Гарантирано от Оник Касабян – златарско и часовникарско ателие „Бижу“ – Хасково

Gustav Becker – без български надпис но с цветовете на българското знаме

GB – качествен будилник, гарантиран от Андрея Г. Хамамджиев – часовникар, Нова Загора

Kienzle – Гарантиран от Цено Кунев – Видин

Освен името на часовникаря – представител на марката,  се срещат рекламни часовници, носещи надписи и изображения в чест на събития, личности или фирми. Когато часовниците са поръчани на чуждестранни фирми и не носят логото на производителя, вместо страна на произход понякога стои надписът „Foreign

Рекламен часовник на БДЖ, маркиран като „Foreign“ (внос)

Часовник Mauthe, посветен на царските деца – Княз Симеон Търновски и Княгиня Мария – Луиза

Освен брандирането на часовници от вносни марки, някои часовникарски кооперации събират кураж и произвеждат часовници със собствена търговска марка. Най-вероятно за целта ползват закупени части от масови европейски производители. Пример за такава марка са часовниците „Левски”

Будилници „Левски“ Made in Bulgarie. Очевидно изписването е ръчно, при това с грешка – името на страната е изписано на френски, а надписът е на английски.

Какво точно става в първите години след преврата на 9 септември е една мъгла. Известно е само, че се появяват три марки будилници, за които преобладаващото мнение е, че са произведени в България. Това са „Родина” „София” и часовници с лого „МЕТ ИНД”.

„Мет. инд“. очевидно е съкращение от Метални индустрии. По същото време в СССР има мрежа от предприятия Металлиндустрия. Вероятно новата българска власт копира дословно и тази сфера, както всичко друго. Часовниците са без марка или надписи. Срещат се с различни стрелки.

Часовниците „София” също носят логото „мет инд” на циферблата си, както и на задния капак. Те са доказателство, че мет инд е българска, а не съветска марка. Няма изписана страна производител.

Будилниците „Родина” нямат нито логото „мет инд”, нито оказана държава производител. В някои руски форуми прочетох предположения, че този непознат за тях будилник е съветски, като не могат да кажат завод, модел и нищо конкретно. Колегите се заблуждават заради името, което е едно и също на руски и на български. По това време руското производство е доста добре организирано, мащабно и далеч по-напред от допотопното ниво на тенекиените часовници. Освен това фактът, че „Родина”, „София” и „Метинд” се срещат най-често в България е показателен. Вероятно някои от часовникарските кооперации са се нагодили към новите условия и преди пълната национализация на търговските дейности са произвеждали на манифактурен принцип тези часовници. Не можах да открия данни да са произвеждани в някое от предприятията „Фина механика” , нито в Завода за часовникови прибори в Габрово, а и въпросните държавни предприятия са обособени сравнително късно – към средата на 60 – те.г. Тук трябва да вметна, че Заводът за часовникови прибори „Импулс” в Габрово произвежда различни релета и механични таймери, но не произвеждат часовници.

При будилниците „Родина“ може да се срещнат много разнообразни начини на изписване на логото

В провинцията е популярно „разкрасяването“ на часовника чрез поставянето му в пирографирана шарена дървена кутия. Допълнителен ефект е намаляването на шума от часовника. Ето една такава „Родина“

А тук е една такава кутия, надписана „Точно време“ в която е поставен Junghans – рекламен на румънските железници:

N.B. Всички снимки в статията без една са взети от обяви за търгове в интернет. Връзки към източниците не са посочени, тъй като обявите имат трайност. Часовниците се продават в Auction.bg  и  в сайта на Румен Шалваров.

_______________________________________

During the national Revival, Bulgarians had traditions in the construction of clock towers. Throughout the country remarkable samples still work. After the liberation elites and gentry use Swiss pocket watches. In the houses of wealthy manufacturers baroque desktop clocks tick, new cities decorate facades of town halls, railway stations and schools with massive clocks. Returned from Geneva watchmaker George Hadjinikolov founded in 1920. watchmaker cooperative „Zora“ and a decade later – factory „Gnomon“ for wall and facade clocks.

Around W W I beautiful desktop clock-lanterns of Junghans, the model Joker become popular. According to one unconfirmed information, there was a factory that assembled them in Samokov. To support of this version, there are clock-lanterns that play the melody of the Bulgarian anthem „Shumi Maritsa“.

Some banks and insurance companies brand with their logo desktop clocks – moneyboxes.

Machines for measuring time become truly affordable for every home with the massive influx of tin alarm clocks. The most popular brands in Bulgaria were Junghans, Kienzle, Gustav Becker, Mauthe.

Very often tin clocks are branded with the logo of the watchmaker or retailer who sell and service them in the city. Probably the clocks were purchased from the manufacturer on parts, to be assembled locally, or the logos were put on ready clocks. Usually, the face below the arrows, or a special socket on the back cover is marked „Guaranteed by … watchmaker, city ….“ Thus the watchmaker did their advertising, as well as documented their commitment to maintain the machine. Most often the guarantor – the seller is cooperative or studio watchmaker. In towns where no certified watchmaker was available, the watches were maintained by a goldsmith or a local merchant who had probably care to send machines to a watchmaker.

Besides the name of the watchmaker – representative of the brand, clocks are found bearing inscriptions and images in honor of events, individuals or companies. When clocks are ordered by foreign companies and do not carry the logo of the manufacturer, rather than country of origin sometimes stands inscription „Foreign“

Advertising clock Bulgarian State Railroad, marked „Foreign“ (import)

Clock Mauthe, dedicated to the royal children – H.R.H.Simeon Prince of Turnovo and H.R.H.Princess Maria – Louisa

Besides branding of imported brand-watches, some watchmaker cooperatives have courage and produce watches with own trademark. Most likely they purchased parts by mass manufacturers. An example of such a mark are the alarm clocks „Levski“ (Nick-name of the most illustrious hero of Bulgarian national revolution)

Clocks „Levski“ Made in Bulgarie. Apparently spelling is hand-made, with an error – the country’s name is written in French, and the inscription is in English.

What exactly happens in the first years after the soviet occupation on September 9 is a fog. It is only known to occur three brands of alarm clocks, that the prevailing opinion says to be produced in Bulgaria. These are the „Rodina” (Родина) „Sofia“ (София) and watches with logo „MET IND.“ (МЕТ ИНД)

„Met. ind „. obviously stands for metal industries. At the same time the Soviet Union has a network of enterprises Metallindustriya (Металлиндустрия). Perhaps the new Bulgarian government copied the name verbatim, like everything else. The watches are without mark or inscription. Various arrows are used.

Clocks „Sofia“ also bear the logo „met ind“ on their face and back lid. They are proof that met ind is Bulgarian, not Soviet brand. No country of origin marked.

Alarm clocks „Rodina“ do not bear „meth ind“ logo, nor state of origin. In some Russian forums I found suggestions that this stranger was a Soviet alarm clock, no plant, model and cal.N mentioned. I believe those colleagues missed the fact, that the word “Rodina” is the same in Russian and Bulgarian. At that time Soviet production is very well organized, extensive and far ahead of the antediluvian level of these tin clocks. Moreover, the fact that the „Rodina“, „Sofia“ and „Metind“ occur most often in Bulgaria is significant. Perhaps some of the clock and watch cooperatives adapt to new conditions before the complete nationalization of the commercial activities, by manufacturing to produce these clocks.

In alarm clocks „Rodina“ many different styles of the logo can be found.

In the countryside is popular to „embellish“ the clock by placing it in colored wooden box. An additional effect is the reduction of noise from the clock. Finally, here is one such box labeled „Exaxt Time“ (in Bulgarian) with a Junghans – advertising the Romanian Railways inside.

N.B. All images in this article but one are taken from advertisements in Internet auctions. Links to sources are not listed because the ads have durability. The watches are sold online at Auction.bg and Rumen Shalvarov’s site.

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: